Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2017 celkem 550 745 obyvatel

 

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje se během prvního pololetí 2017 opět mírně snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Vzhledem ke kladnému migračnímu saldu ve čtyřech okresech kraje jsou však výsledky statistické bilance příznivější, než ve stejném období roku 2016. Počet sňatků se meziročně opět snížil, relativní počet uzavřených sňatků byl čtvrtý nejnižší v ČR, více než jedna polovina dětí se narodila mimo manželství.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2017 celkem 550 745 osob, z toho 279 624 žen, tj. 50,8 %. Od počátku roku 2017 se počet obyvatel snížil celkem o 59 osob, celkově ubylo obyvatelstvo v okresech Náchod a Trutnov, ve zbývajících třech okresech byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel. Přirozenou měnou ubylo v kraji 284 obyvatel, přirozený úbytek byl vykázán ve čtyřech okresech, pouze v okrese Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán nepatrný přirozený přírůstek o 1 osobu. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 225 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování vykázaly všechny okresy kraje s výjimkou okresu Trutnov, kde bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2017 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. pololetí 2017

V průběhu prvního pololetí 2017 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 2 806 dětí, tj. 10,3 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (1 416 chlapců a 1 390 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2016 je to o 10 dětí více. V manželství se narodilo 1 395 dětí, tj. 49,7 %. Nejvíce dětí (1 342, tj. 47,8 %) se narodilo jako prvorozených, 1 009 dětí (tj. 36,0 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 455 dětí (tj. 16,2 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v okrese Hradec Králové (845 dětí), v přepočtu na 1 000 obyvatel bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okrese Rychnov nad Kněžnou (11,6 ‰).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2017 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. pololetí 2017

 V kraji zemřelo během prvního pololetí 2017 celkem 3 090 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,3 osob. Proti stejnému období roku 2016 se počet zemřelých zvýšil o 239 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (912 osob), relativně v okrese Jičín (11,8 ‰).

K 30. 6. 2017 bylo v kraji uzavřeno 934 sňatků, což bylo o 42 sňatků méně než ke konci června 2016. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 3,4 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (296 sňatků), v relativním vyjádření bylo nejvíce sňatků uzavřeno v okresech Hradec Králové a Trutnov (shodně 3,7 ‰).

Během prvního pololetí 2017 se v kraji počet obyvatel celkově snížil, což bylo důsledkem přirozeného úbytku obyvatel. Celkový úbytek činil 59 obyvatel, v porovnání se stejným obdobím roku 2016 byl celkový úbytek nižší, neboť v 1. pololetí 2016 ubylo celkově 244 obyvatel. Počet obyvatel se snížil ve dvou okresech kraje, celkový přírůstek byl zaznamenán v okresech Hradec Králové (22 osob), Jičín (21 osob) a Rychnov nad Kněžnou (66 osob). Nejvyšší úbytek obyvatel byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Trutnov (úbytek 146 obyvatel, tj. 2,5 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 284 obyvatel, zatímco ve stejném období minulého roku byl v kraji zaznamenán přirozený úbytek pouze 55 obyvatel. Ve čtyřech okresech kraje v prvním pololetí 2017 více obyvatel zemřelo, než se narodilo, pouze v okrese Rychnov nad Kněžnou přibyla důsledkem přirozené měny jedna osoba. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 136 obyvatel, tj. 2,3 ‰).

Migrační saldo k 30. 6. 2017 činilo 225 obyvatel, zatímco na konci  1. pololetí roku 2016 dosahovalo záporných hodnot (úbytek 189 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázal úbytek obyvatel důsledkem stěhování pouze okres Trutnov, ve zbývajících čtyřech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně přibylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (přírůstek 89 obyvatel) relativně v okrese Jičín (1,8 ).

Z kraje se v průběhu prvního pololetí 2017 vystěhovalo celkem 2 456 obyvatel, z toho 2 131 do ostatních krajů ČR a 325 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (61,2 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 2 681 obyvatel, z toho 1 985 z jiných krajů ČR a 696 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (70 %).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. pololetí 2017 podle krajů

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2015, 2016 a 2017

 mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 3,4 ‰ 11. místo, krajská hodnota byla o 0,2 p.b. nižší než průměr za ČR. Relativní počet živě narozených (10,3 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na 8. příčku (průměr ČR 10,6 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,6 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,5 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 11,3 ‰ (průměr ČR 11,0 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji šestá nejnižší. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,8 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 1,0 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v Hl. m. Praze (přírůstek 1,8 ‰) a Středočeském kraji (přírůstek 1,1 ‰). Nevyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v 1. pololetí 2017 Karlovarský kraj (úbytek 2,6 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel v důsledku stěhování Královéhradecký kraj zaujal osmé místo (přírůstek 0,8 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 8,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán opět v Karlovarském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -2,5 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,2 ‰ umístil na osmém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (9,8 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním pololetí 2017 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 5,1 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v sedmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 9 243 osob, tj. 1,8 ‰.

Navazující publikace 130062-17 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. pololetí 2017