Zatřiďování výrobků a služeb dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) v souvislosti se stanovením výše DPH, přenesením daňové povinnosti a odpisovými skupinami

 

V poslední době se na Český statistický úřad stále častěji obracejí podnikatelé s dotazy, jaký kód Klasifikace produkce (CZ-CPA) či jaký kód Standardní klasifikace produkce (SKP) mají přiřadit výrobku či poskytované službě, do jaké sazby DPH výrobek patří, zda služba spadá do režimu přenesení daňové povinnosti nebo do jaké odpisové skupiny je nutné produkt zařadit.

ČSÚ ve spolupráci s ministerstvy vytváří podle § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě statistické klasifikace a číselníky. Tyto klasifikace jsou závazné pouze pro orgány vykonávající státní statistickou službu a pro respondenty při poskytování údajů pro statistická zjišťování. Mohou být využity i pro jiné než statistické účely, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

ČSÚ není, v souladu s výše uvedeným zákonem o státní statistické službě a s mezinárodně obvyklými principy činností národních statistických úřadů, kompetentní k tomu, aby nahrazoval funkce ministerstev a jiných orgánů státní správy nebo prováděl výklad jejich právních předpisů. To platí také o zatřiďování výrobků a služeb do příslušných sazeb daně z přidané hodnoty či odpisových skupin. ČSÚ v rámci své metodické pomoci poskytuje zpravodajským jednotkám zatřídění výrobků či služeb pouze pro statistické účely.

Na základě výše uvedených důvodů nemůžeme vyhovět žádostem na zatřídění výrobků a služeb v souvislosti se sazbou DPH, režimem přenesení daňové povinnosti či odpisovými skupinami. Zatřiďování výrobků a služeb dle Klasifikace produkce bude však i nadále ČSÚ provádět jako metodickou pomoc zpravodajským jednotkám při vyplňování statistických výkazů, a to na základě jimi popsané charakteristiky výrobku či služby.

Pro úplnost uvádím, že Klasifikaci produkce (CZ-CPA) naleznete na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz, záložka „Klasifikace, číselníky“.


Ing. Pavla Trendová
ředitelka odboru obecné metodiky