Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky - 2010

 
Kód: e-1383-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Petr Dědič
E-mail: petr.dedic@czso.cz

Publikaci připravila pracovní skupina
Celá publikace v PDF (velikost 8,3 MB) PDF
Úvod PDF
1. Vývoj indikátorů v krajích
1.1. Soubor indikátorů pro regionální (krajskou) úroveň PDF
1.2. Přehled vybraných indikátorů PDF
1.3. Indikátory a jejich vývoj
Ekonomický pilíř PDF
Sociální pilíř PDF
Environmentální pilíř PDF
2. Základní tendence udržitelného rozvoje v jednotlivých krajích PDF
Závěr PDF
Seznam použité literatury, informačních zdrojů a zkratek PDF

Seznam kartogramů
K 1 Produktivita práce v roce 2008 a vývoj úplných nákladů práce podle krajů v letech 2001 až 2008 JPG
K 2 Hrubý domácí produkt a struktura hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2008 JPG
K 3 Výdaje veřejných rozpočtů v roce 2008 a saldo příjmů a výdajů podle krajů v letech 2003 až 2008 JPG
K 4 Zaměstnanost v malých a středních podnicích podle krajů v roce 2008 JPG
K 5 Hustota dálnic a silnic I. třídy podle okresů v roce 2008 JPG
K 6 Výkony silniční nákladní dopravy podle krajů v roce 2008 JPG
K 7 Výzkum a vývoj podle krajů v roce 2008 JPG
K 8 Čisté příjmy domácností podle krajů v roce 2007 JPG
K 9 Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v letech 2000 až 2008 JPG
K 10 Dlouhodobá nezaměstnanost podle okresů k 31. 12. 2008 JPG
K 11 Míra zaměstnanosti a struktura zaměstnaných podle sektorů a krajů v roce 2008 JPG
K 12 Standardizovaná míra úmrtnosti podle okresů v letech 2001 až 2008 (roční průměry) JPG
K 13 Index stáří a naděje dožití při narození podle krajů v roce 2008 JPG
K 14 Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve věku 15 a více let podle krajů v roce 2008 JPG
K 15 Podíl domácností vybavených osobním počítačem v letech 2007 až 2009 a připojených k internetu podle krajů JPG
K 16 Podíl rozlohy území s platnou územně plánovací dokumentací obcí podle okresů k 31. 12. 2008 JPG
K 17 Koeficient ekologické stability podle okresů v roce 2008 JPG
K 18 Podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy podle okresů v roce 2008 JPG
K 19 Podíl listnatých dřevin na celkové výměře lesů podle krajů v roce 2008 JPG
K 20 Změna indexu defoliace podle krajů mezi roky 1996 a 2006 JPG
K 21 Emise oxidů dusíku podle krajů v roce 2007 JPG
K 22 Emise oxidu siřičitého podle okresů v roce 2007 JPG
K 23 Komunální a podnikový odpad podle krajů v roce 2008 JPG

Zveřejněno dne: 31.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.